Naši partneri:

Podmienky

Všeobecné pravidlá a podmienky používania 

Internetového portálu www.mustangclubslovakia.sk

/ďalej len VP/ 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Úvodné ustanovenia 

1. Internetový portál  www.mustangclubslovakia.sk je verejný portál priaznivcov vozidiel 

Ford Mustang. 

2. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto 

portálu, vrátane grafického designu stránok, softwaru, grafiky, súborov, ich výberu a 

usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho súhlasu 

prevádzkovateľa portálu akokoľvek zmenený, kopírovaný alebo iným spôsobom 

rozširovaný a to samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Vyššie uvedené sa 

nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok na súkromné  (nekomerčné účely) za 

predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľa 

portálu. 

3. Záväzné práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa portálu 

www.mustangclubslovakia.sk sú uvedené v týchto všeobecných pravidlách a používanie 

portálu je podmienené súhlasom s týmito pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí 

užívateľ tým, že sa registruje na vyššie uvedenom portáli. 

4. Registráciou užívateľa portálu vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a 

užívateľom. 

5. V prípade porušenia všeobecných pravidiel je prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia 

v nich obsiahnuté ako účinný prostriedok na zjednanie nápravy.  

Článok 1. 

Vymedzenie základných pojmov 

1. Prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb internetového portálu 

Mustang Club Slovakia – so sídlom Einsteinova 13, 851 01 Bratislava, IČO 42132487, 

(ďalej aj len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového portálu 

www.mustangclubslovakia.sk /ďalej len mustangclubslovakia.sk/. 

2. Služby portálu 

Služby portálu mustangclubslovakia.sk (ďalej len „Služby“) – sú služby poskytované 

prevádzkovateľom prostredníctvom portálu mustangclubslovakia.sk v oblasti inzercie 

automobilov, náhradných dielov a doplnkov súvisiacich s vozidlami Ford Mustang. 

3. Užívateľ portálu 

Užívateľom  je  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala a využíva Služby 

portálu mustangclubslovakia.sk  

4. Návštevník portálu  

Návštevníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prezerá obsah portálu 

mustangclubslovakia.sk, ale nezadáva inzerciu. Článok 2. 

Služby pre návštevníka 

Služby pre návštevníka sú na portáli mustangclubslovakia.sk BEZPLATNÉ, výnimkou sú reklamné 

bannery, ktoré sú spoplatnené. Návštevník má možnosť vyhľadávania a prezerania celého obsahu na 

portáli. 

Návštevník môže neobmedzene prezerať obsah portálu mustangclubslovakia.sk. V prípade, že 

prevádzkovateľ zistí, že užívateľ narušuje bezpečnosť a prevádzku služieb mustangclubslovakia.sk, 

je oprávnený zablokovať prístup návštevníka na uvedený portál. 

Článok 3. 

Služby pre užívateľa a podmienky registrácie užívateľa 

Užívateľom sa stáva každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli  

mustangclubslovakia.sk za účelom inzercie alebo za účelom získavania aktuálnych informácií klubu 

cez mailingovú službu newsletter. Registrácia a služby portálu sú BEZPLATNÉ. Spoplatnené sú len 

služby bannerovej reklamy. 

Pri registrácii formou inzercie je nevyhnutné zadať: 

• Verejné informácie: 

o e-mail užívateľa 

o telefón užívateľa 

o kraj užívateľa 

• Neverejné informácie: 

o meno užívateľa 

o kontaktné údaje užívateľa 

o heslo 

Pri registrácii formou mailingu je nevyhnutné zadať: 

• e-mail 

Užívateľ je povinný všetky údaje pri registrácii uviesť úplne, správne a pravdivo. Zaväzuje sa, že sa 

nebude vydávať  za inú fyzickú alebo právnickú osobu ako je v skutočnosti. 

Email zadaný pri registrácii by mal byť funkčný pre prípad kontaktovania zo strany 

prevádzkovateľa portálu mustangclubslovakia.sk, alebo pre prípad  aktivácie konta na odber 

informácií cez newsletter. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, ktorá obsahovo nezodpovedá zameraniu 

portálu mustangclubslovakia.sk, najmä má právo bez  udania dôvodu registráciu zamietnuť v 

prípadoch podozrenia z porušenia zákona, neetického správania, správania v rozpore s dobrými 

mravmi, z dôvodu predchádzajúceho zneužívania, alebo neoprávneného,  či nekorektného 

využívania služieb a pod. zo strany užívateľa a taktiež z dôvodu nekorektného zaregistrovania 

pokiaľ ide o typ subjektu  užívateľa. Prevádzkovateľ má tiež právo zablokovať prístup v prípade 

zámerne uvedeného nesprávneho subjektu. 

V prípade ak po registrácii dôjde k zmene zadaných  údajov užívateľa, užívateľ je povinný túto 

zmenu bezodkladne vykonať v rámci svojho inzerátu. Užívateľ vo vlastnom záujme chráni svoje prihlasovacie údaje pri inzercii /ID inzerátu a heslo/,  aby 

nedošlo k ich zneužitiu treťou osobou. V prípade, že si užívateľ dôkladne neuloží prihlasovacie 

údaje, prevádzkovateľ  nezodpovedá za zneužitie údajov. 

V prípade, že sa užívateľ pokúša o narušenie prevádzky a bezpečnosti portálu 

mustangclubslovakia.sk alebo postupuje v rozpore s  VP, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na 

zablokovanie, resp. zrušenie inzerátu alebo zablokovanie emailového konta na odber informácií cez 

newsletter. Prevádzkovateľ je oprávnený užívateľa upozorniť na nedostatky a po ich odstránení 

znova zaktivovať inzerát alebo emailové konto na odber informácií cez newsletter. 

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený inými komunikačnými 

cestami, napr. emailom alebo prostredníctvom SMS, poštou alebo faxom, poskytovať užívateľovi 

reklamné alebo marketingové informácie ohľadom svojich služieb a produktov. 

Článok 4. 

Ochrana osobných údajov 

Potvrdením registrácie užívateľ vyjadruje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v znení 

Zákona  č. 52/1998Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa 

portálu mustangclubslovakia.sk. 

Prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade s právnymi predpismi 

platnými na území SR. 

Prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje v súlade s platnou legislatívou na požiadanie príslušných 

úradov (súdov, správnych orgánov) odovzdať relevantné údaje užívateľa týmto úradom. 

Článok 5. 

Povinnosti užívateľa portálu 

Užívateľ portálu sa zaväzuje pri používaní tohto portálu riadiť sa právnymi predpismi platnými na 

území SR, zaväzuje sa k správaniu v súlade s dobrými mravmi a týmito všeobecnými pravidlami, 

ďalej sa zaväzuje ku skutočnosti, že nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa 

portálu ani ostaných užívateľov portálu, najmä sa však zaväzuje, že nebude: 

• šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy 

SR, zasahujúce do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti  ľudskej 

dôstojnosti, ktoré sú svojim obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, 

vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie 

• používať vulgarizmy, dvojzmysly, akékoľvek slovné  či grafické vyjadrenia v rozpore s 

dobrými mravmi  

• propagovať akékoľvek formy pornografie, odosielať príspevky a fotografie s erotickým 

obsahom  

• ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých 

• poskytovať reklamu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom 

alebo službám  

• uvádzať akékoľvek informácie o inom subjekte, predovšetkým informácie klamlivé a/alebo 

urážlivé  

• zasahovať do bezpečnosti portálu, alebo ju inak zneužívať  

• zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov  • využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov)  

• využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s komerčnou činnosťou svojej osoby 

Za obsah vlastných inzerátov na web stránke portálu mustangclubslovakia.sk nesie zodpovednosť

výlučne samotný užívateľ. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za obsah, pravdivosť a správnosť

inzerátov, údajov a informácií zverejnených užívateľom portálu, taktiež nezodpovedá za 

zverejnenie akéhokoľvek príspevku, fotografií, loga  či banneru, na ktoré užívateľ portálu nie je 

oprávnený v zmysle platných právnych predpisov. 

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s platnými právnymi 

predpismi,  dobrými mravmi, či so všeobecne platnými morálnymi princípmi a právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

Užívateľ nebude uvádzať  obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej  alebo právnickej 

osoby. 

V prípade, že  užívateľ zverejní  údaje alebo materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, 

prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu 

zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom tretím osobám.

Užívateľ sa zaväzuje neaktuálne inzeráty a údaje ním zverejnené na portáli mustangclubslovakia.sk 

bezodkladne stiahnuť a vymazať. Najmä inzerát/údaj, ktorý sa netýka inzercie súvisiacej so 

zameraním portálu mustangclubslovakia.sk, nevzťahuje sa na inzerovanú ponuku, zverejnené údaje 

už nie sú aktuálne. 

Užívateľ sa zaväzuje neuverejňovať a nepreberať inzerciu niekoho iného bez písomného súhlasu 

vlastníka, taktiež sa zaväzuje neuverejňovať fotografie od iných inzerentov. 

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať rôzne automatizované prostriedky ako napr. agentov, 

roboty, spiders, diggers , scripty, exporty a iné bez vedomia prevádzkovateľa.  Nebude používať

žiadne zariadenia za účelom poškodenia prevádzky portálu alebo osobného konta. Nebude sa 

pokúšať zasahovať alebo narúšať riadnu prevádzku portálu. 

Užívateľ je týmto oboznámený, že jeho inzercia a kontaktné údaje  sa môžu zobraziť na stránkach 

rôznych vyhľadávačov, ako napr. Google a iné. Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované 

údaje a na ich správnosť a aktuálnosť. 

Užívateľ portálu týmto berie na vedomie, že v prípade sankcionovania prevádzkovateľa portálu za 

porušenie povinností užívateľa portálu uvedených v týchto všeobecných pravidlách  ako aj vo 

všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území SR, je užívateľ portálu povinný 

nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu. 

Článok 6. 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu  

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu inzercie. V inzerátoch nedoporučujeme 

používať opakovanie slova/frázy, nadmernú interpunkciu, značky, HTML značky, obchodné 

odkazy, reklamu či zmienky o konkurencii. 

Prevádzkovateľ má  právo opraviť, prípadne úplne zmazať inzerciu špekulatívnu, duplicitnú /s 

rozdielnymi cenami/, inzerciu, ktorá zobrazuje viacej ponúk, neúplnú inzerciu. 

  Prevádzkovateľ má voči užívateľovi portálu iba tie povinnosti, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách 

a/alebo ktoré sú vzájomne oboma stranami dohodnuté.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu (priamu alebo nepriamu), ktorá by mohla byť

užívateľovi portálu spôsobená v súvislosti s používaním portálu a/alebo informácií zverejnených na 

portáli. 

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa portálu ak užívateľ poruší 

ktorékoľvek nariadenie uvedené v týchto všeobecných pravidlách a to aj bez akéhokoľvek 

predchádzajúceho upozornenia užívateľa. 

Článok 7. 

Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb 

Prevádzkovateľ napriek vynaloženému úsiliu nemôže garantovať nepretržitú funkčnosť a 

bezchybnú činnosť portálu a v tomto ohľade neposkytuje užívateľom žiadne záruky, najmä neručí 

za akékoľvek výpadky, poruchy, oneskorenia, výmazy, chybné prenosy alebo výpadky akéhokoľvek 

technického systému zabezpečujúceho funkčnosť portálu mustangclubslovakia.sk. Dostupnosť

služieb je závislá od technického zabezpečenia sieťových a iných služieb poskytovaných tretími 

osobami. Spoločnosť neručí za neprerušovaný a neustály prístup na portál mustangclubslovakia.sk a 

využívanie služieb. 

Prevádzkovateľ je oprávnený z interných dôvodov na primeranú dobu obmedziť alebo prerušiť

poskytovanie služieb napr. z dôvodu údržby, opravy, realizovania zmien a úprav podporných 

technických systémov a pod. 

K dočasnému obmedzeniu poskytovania služieb môže dôjsť z dôvodu potreby vykonania 

technických zmien na zariadeniach zabezpečujúcich funkčnosť portálu mustangclubslovakia.sk a 

taktiež aj z dôvodu vykonania iných opatrení, ktorých uskutočnenie je potrebné pre riadne alebo 

zlepšené fungovanie portálu mustangclubslovakia.sk (napr. údržba, opravy, update software a pod.). 

Rovnako aj z dôvodov živelných pohrôm, pri štrajku, výluke, v dôsledku aktov orgánov štátu, a 

iných dôvodov vyššej moci. 

Užívateľ v prípadoch uvedených v tomto bode nemá nárok voči prevádzkovateľovi na žiadne 

odškodnenie,  či akékoľvek iné plnenie z titulu obmedzenia poskytovania,  či neposkytovania 

služieb. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade bude usilovať čo v najkratšom  čase obnoviť

poskytovanie služieb v plnom rozsahu. 

Článok 8. 

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ portálu môže uplatniť ktorúkoľvek z nižšie uvedených sankcií v prípade, že 

užívateľ využíva portál v rozpore s právnym poriadkom SR, dobrými mravmi  či týmito 

všeobecnými pravidlami. Sankciami sú: upozornenie užívateľa portálu, okamžité obmedzenie 

užívateľa portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi. 

Prevádzkovateľ má právo na zmenu a dopĺňanie VP. O zmenách vo VP informuje svojich 

užívateľov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto 

zmeny nadobudnú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VP  strácajú platnosť pôvodné VP. 

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené vo VP riadia  sa všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR.


E-shop Košík a objednávka

Novinky

Najbližšie výjazdy:

Žiadne akcie

Newsletter

    FUNHOUSE Rock Division ALLIANZ Power monsterenergy Rádio Express Veterán.sk gt40